Villkor för Hippsons tjänster

Villkor - medlemskap
Hippson är en webbplats för dig som rider. Som medlem på Hippson får du tillgång till mer än vad andra besökare får. Till exempel får du Min Sida inne på Hippofaxen, där du kan lägga upp en presentation av dig själv och dina favorithästar, lägga upp bevakningar av exempelvis dagböcker eller forumtrådar, och skapa alldeles egna fotoalbum.
 
Medlemskapet ger dig tillgång till vår community Hippofaxen där du kan hitta och skriva till andra medlemmar med liknande intressen. Du kan göra inlägg i våra forum, får handla till medlemspriser i Butiken, kan delta i tävlingar, kommentera artiklar, ställa frågor till våra experter med mera. 


Det kostar inget att registrera sig som gratismedlem på Hippson och du kan när som helst avsluta ditt medlemskap, genom att skicka ett mejl till oss. Observera dock att tjänster som är gratis idag kan komma att kosta pengar i framtiden. Om vi skulle börja ta betalt för tjänster som tidigare varit gratis informerar vi givetvis om detta på sajten.

Det är viktigt att du fyller i rätt personuppgifter för att vi ska kunna ta kontakt med dig. Din adress, e-post och telefonnummer visas inte för andra om du inte aktivt väljer det själv. 

Behandling av personuppgifter (integritet)

Genom godkännandet av villkoren tillåter du Hippson AB att att samla in och behandla dina personuppgifter. Hippson AB behandlar Dina personuppgifter hanteras i enlighet med svensk lag, och i första hand för ändamålet att administrera Hippson.se och Hippson Magazine. Personuppgifter behandlas även för ändamål i enlighet med vad som anges i stycket "Reklam" nedan. Dina personuppgifter lämnas endast ut till tredje man om det är nödvändigt för att Hippson AB ska uppfylla åttagandet med dig, eller om utlämnandet är föreskrivet enligt lag.

Du har rätt att begära:
- information om vilka personuppgifter som behandlas
- rättelse av felaktiga personuppgifter och
- spärr mot direktmarknadsföring genom att kontakta Hippson AB, Klammerdammsgatan 2, 302 42 Halmstad eller via e-post: info@hippson.se


Reklam

Genom medlemskapet godkänner du att Hippson AB och våra affärspartners ges rätten att förse dig med reklam och annan information i samband med Hippson.

Information från Facebook
Om du väljer att bli medlem med hjälp av ditt medlemskap hos Facebook så hämtar, efter din tillåtelse, Hippsons system över de delar av din kontoinformation hos Facebook som behövs för att skapa ett fullvärdigt medlemskap på Hippson.se. Hippson lagrar sedan dessa uppgifter på samma sätt som andra medlemskap. Medlemskapet som skapas på Hippson är alltså bara en ögonblickskopia av ditt medlemskap på Facebook och du måste själv se till att du upprätthåller rätt information hos Hippson.
 
Regler för våra medlemmar
Vi vill att alla som besöker Hippson ska trivas här och därför har vi regler:
 
1) Tänk på lagen om upphovsrätt när du skickar in texter eller lägger upp bilder på Hippson. Det innebär bland annat att du inte får publicera andras bilder och texter utan godkännande från rättighetshavarna. Redaktionen äger rätt att radera sådant material vars nyttjande kan utgöra brott mot upphovsrätten och vi kan också ta bort användare som bryter mot våra regler.

2) Det är inte tillåtet att registrera flera användarkonton på Hippson. Misstänker vi att du med flit angivit felaktiga uppgifter vid registreringen eller i dina inställningar äger vi rätt att radera kontot. Som medlem ansvarar du för att hålla ditt eget lösenord hemligt för andra.
 
3) Kommentera gärna! Man får tycka, debattera och vara kritisk. Inlägg av följande slag är dock inte välkomna: rasistiska inslag, hets mot folkgrupp, pornografi, hot eller kränkande uttalanden om personer (personangrepp), uppmaning till våld eller kriminella handlingar, ickedemokratiska uttalanden, reklam eller uttryckligt gynnande av produkter och företag, förespråkande av narkotika, alkohol eller tobak. Observera att redaktionen har rätt att göra sina egna bedömningar och att Hippson kan radera olämpliga inlägg och länkar samt utan förvarning ta bort användare som bryter mot villkoren (i vissa fall kan vi göra bedömningar som är strängare än rådande lagstiftning).
 
4) Under Hippofaxen får du inte ladda upp filer (bild, film, musik, ljud eller text) som kan upplevas som stötande, som kan vara virussmittade eller som någon annan än du själv äger upphovsrätten till. Du får heller inte, under Hippofaxen eller någon annanstans på Hippson, länka vidare till sajter med innehåll som är pornografiskt, rasistiskt eller olämpligt på annat vis.
 
5) Missbruk av Hippsons tjänster eller funktioner är absolut förbjudet, det gäller exempelvis spam, kedjebrev eller mobbning i forum, gästböcker eller i privata meddelanden till andra medlemmar. Användare som missbrukar Hippsons tjänster eller funktioner kommer att stängas av och kan, om orsak föreligger, bli polisanmälda. Upptäcker du att någon annan missbrukar sitt medlemskap - kontakta oss genast på: info@hippson.se
 
6) Det material du skickar in till Hippson, exempelvis recensioner, aktiviteter i kalendariet, frågor till experterna, dagboksinlägg med mera, ger du rätt till Hippson att använda, mångfaldiga, ändra i, samt publicera i Hippsons framtida medieprodukter utan skyldighet att betala ersättning.
Hippson har rätt att länka från exempelvis startsidan till enskilda dagböcker, fotoalbum, tävlingsresultat eller liknande. I sådana "blänkare" äger Hippson även rätt att använda bilder eller skärmdumpar från enskilda medlemmars "Min Sida".
 
7) Allt innehåll på Hippson.se omfattas av den svenska upphovsrättslagstiftningen. Det innebär att design, struktur, texter och bilder inte får kopieras eller användas utan tillstånd. Du får inte heller använda, kopiera eller skicka vidare användarinformation.
 
8) Hippson ansvarar inte för innehåll på webbplatser som Hippson länkar till eller informerar om eller för tjänster och produkter som tillhandahålls av någon annan än Hippson.
 
9) Hippson ansvarar inte för några förluster, skador eller utgifter som kan uppkomma i samband med eller som ett resultat av användandet av Hippson.se och andra Hippson-tjänster eller andra webbplatser som vi länkar till eller informerar om, eller som kan uppkomma på grund av eventuella driftsstörningar.
 
10) Om rutan "Jag vill få nyhetsbrev från Hippson" är ifylld kommer du att erhålla nyhetsbrev via e-post med information och erbjudanden från Hippson och från Hippsons samarbetspartners. Budskapen kan både vara kommersiella och redaktionella.
Nyhetsbreven är alltid skickade från oss, inte från någon extern partner, och din e-postadress eller dina personuppgifter kommer aldrig att säljas eller lämnas ut till tredje part. Observera att du alltid kan säga upp tjänsten nyhetsbrev.
Gäller det information som rör ditt medlemskap på Hippson kommer den informationen att skickas ut som ett e-postmeddelande till alla medlemmar, även om man avsagt sig nyhetsbreven.


11) Hippson har vid behov rätt att ändra medlemsvillkoren. Det är därför bra om du som medlem emellanåt går in på allmänna villkor för att se om eventuella ändringar har gjorts. Om ändringarna är omfattande kommer detta att meddelas direkt till dig som medlem via e-post. Genom att fortsätta använda medlemsfunktionerna anses medlemmen ha godkänt eventuella förändringar i villkoren. Du kan alltid avsluta ditt medlemskap genom att mejla oss. 
 
 
Allmänna villkor för annonsering i Hippson ABs medieprodukter
Hippson ABs annonsförsäljningsbolag är Annonsbokningen i Halmstad, en bifirma till Lokaldelen i Sverige AB.

1.AVTALSPARTNER
Avtal om annonsering avseende annonser och textuppgifter har tecknats mellan Annonsbokningen.

2.ANNONSERING
Annonsering i Annonsbokningens produkter omfattar
Textuppgifter
Inramade uppgifter
Logotyp
Annonser med bild eller logotyp

3.ANSVAR FÖR INNEHÅLL OCH UTFORMNING
Kunden försäkrar att de uppgifter som lämnas i annonsering är riktiga i alla avseenden och att de inte strider mot gällande lag eller sedvänja. Annonsbokningen skall således inte i något fall kunna göras ansvarigt för innehållet i annons eller textuppgift.
Annonsbokningens produkter kan publiceras i tryckt form och i elektroniska medier såsom CD-ROM och Internet. Kunden åtar sig att i förekommande fall tillse att Annonsbokningen erhåller samtycke till sådan behandling av i annonsen ingående personuppgifter och särskilt till att uppgifterna publiceras på Internet.
Annonsbokningen har rätt att när som helst återkalla en annons om Annonsbokningen bedömer att annonsens innehåll är anstötligt, olagligt eller på annat sätt, enligt Annonsbokningens uppfattning, olämplig. Om så sker skall Kunden inte har rätt till någon kompensation, om inte parterna överenskommer om annat.

4.BEKRÄFTELSE OCH KORREKTUR
Kunden erhåller efter avtalsslut en bekräftelse, som innefattar den textuppgiftoch/eller annons som ingår i avtalet. Om något i bekräftelsen är felaktigt eller ofullständigt, skall Kunden meddela Annonsbokningen före angivet sista datum på bekräftelsen. Om inga korrigeringar görs inom denna tid, har avtalet det innehåll som framgår av bekräftelsen.

Korrektur på bildannons ingår som regel i bekräftelsen, men har korrektur översänts separat skall Kunden lämna synpunkter till Annonsbokningen inom den tid som står angivet på korrekturet. Om detta inte sker inom föreskriven tid anses Kunden har godkänt korrekturet i föreliggande skick.

5.PRISER
Pris för annonsering i Annonsbokningens (Hippsons medieprodukter) framgår av till Kunden utsänd orderbekräftelse.
Samtliga priser anges inklusive reklamskatt och exklusive mervärdesskatt enligt gällande lag. I förekommande fall tillkommer också frakt och expeditionsavgift. Försäljningsprovisioner till säljbolag ingår inte i reklamskatteunderlaget.

6.BETALNINGSVILLKOR
Fakturering sker i samband med publicering. Betalningsvillkor är 10 dagar netto. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodatum med 2% per påbörjad månad.
Vid dröjsmål med betalning är Kunden skyldig att till Annonsbokningen utge ersättning för betalningspåminnelse och inkassokostnader enligt gällande lag. Annonsbokningen förbehåller sig rätten att begära förskottsbetalning/delbetalning av faktura.

7.ANSVAR FÖR FEL
Eftersom Annonsbokningen inte åtar sig något ansvar för innehållet i annons eller textuppgift, förbinder sig Kunden gentemot Annonsbokningen att ersätta Annnsbokningen all skada som Annonsbokningen kan åsamkas på grund av innehållet i eller utformningen av Kundens annonsering.
Om Kunden lider skada till följd av uteslutning, felaktigt tryck eller annat fel i publicerad annonsering, orsakad av Annonsbokningen, avskriver eller nedsätter Annonsbokningen fakturerat pris i förhållande till felets grad i annonseringen, vilket bedöms av Annonbokningen. Annonsbokningen ansvarar dock inte i något fall för indirekta skador eller följdförluster. Annonsbokningens ansvar gentemot Kunden är begränsat till ett belopp motsvarande fakturerat pris.

8.REKLAMATION
Om Kunden vill göra gällande fel i annonsering skall reklamation göras skriftligen och vara Annonsbokningen tillhanda senast 30 dagar efter faktureringsdatum. Om reklamation inte är Annonsbokningen tillhanda sensast inom sagda tid förlorar Kunden sin rätt att göra gällande fel.

Hippson.se ägs av Hippson AB som är ansvarigt för denna webbplats.

Hippson AB
Box 56 
432 22 Varberg
Organisationsnummer: 556632-7838
info@hippson.se  


Publicerad: 2005-11-01

Populärt hos Charlies

Husbloggare

Den där ridbanan...

Stalldrömmar

Strömsholm!

Therese

To the point

Hippologbloggen

Till Husbloggarna