article-image

Hippsons integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för Hippsons samtliga verksamheter, exempelvis Hippson.se, kunskapsmagasinet Hippson, Hippson HorseNews, Hippson Market och tillhörande system och tjänster.

Hippson använder personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna. Uppgifterna används även för att bearbeta dina beställningar, hantera prenumerationer (fysiska såväl som digitala), optimera din upplevelse av tjänsterna och individualisera kommunikationen med dig. Var vänlig och läs denna integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Ändringar i dessa villkor meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Hippsons webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. Om du adderar personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Hippson får behandla även de personuppgifterna i enlighet med tillämpliga villkor.

Användning av Hippsons digitala tjänster

Med Hippsons digitala tjänster avses samtliga webbplatser såsom Hippson,se, Hippson Market, mobilappen HorseNews och andra eventuellt tillkommande eller tillfälliga tjänster. Genom att använda Hippsons digitala tjänster accepterar du att Hippson aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att Hippson och våra samarbetsbolag ska kunna tillhandahålla tjänsterna. För personer under 18 år krävs som utgångspunkt vårdnadshavares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år eller att din vårdnadshavare samtycker till att Hippson lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Hippson förbehåller sig rätten att få samtycket verifierat.

Hippson kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring, fakturering, prenumerationshantering och andra tekniska tjänster. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till användares personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Hippson. Hippson behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och Hippsons underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Hippson.

Hippson kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Hippson annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Hippson överför inte personuppgifter till land utanför EU/EES, men om vi till exempel har en underleverantör i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig kan överföring av personuppgifter utanför EU/EES ske. Även om det landet, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för personuppgifter. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina personuppgifter i sådana situationer, och efterlevnad av EU/EES-regler, ingår Hippson avtal som uppfyller de krav tillämplig lag ställer för att skydda de överförda personuppgifterna med sådana underleverantörer. Genom denna integritetspolicy samtycker du till att personuppgifter om dig kan överflyttas till företag och organisationer, inom såväl som utanför EU.

Genom denna integritetspolicy samtycker du även till att uppgifter/registreringsinformation används för att målgruppsidentifiera dig i marknadsföringssyfte. Du samtycker också till att sådan information kan komma att lämnas ut till tredje man i marknadsföringssyfte. Ett sådant utlämnande av information kommer alltid att vara anonymiserat.

Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Hippson få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också ansöka om att få personuppgifter raderade.

Ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter

Hippson samlar in personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka tjänster du använder.

Hippson använder personuppgifter för att:

  • Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänster.

  • Bearbeta dina beställningar och prenumerationer.

  • Kontakta dig via till exempel SMS/telefon, e-post eller fysisk post.

  • Diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en beställning eller utförandet av tjänsterna.

  • Analysera och förbättra kvaliteten på och upplevelsen av tjänsterna, till exempel för att verifiera att ditt användarkonto inte används av andra.

  • Individualisera kommunikationen med dig avseende våra tjänster till exempel genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av våra tjänster.

  • Analysera statistik och användarbeteenden rörande våra tjänster.

  • Öka din nytta och upplevelse av våra tjänster på andra vis vi tror du skulle uppskatta.

  • Marknadsföra tjänster och produkter.

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att Hippson inte behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta.

Observera dock att även om samtycke återkallas kan Hippson med annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter, såsom fullgörande av avtal.

Uppgifter som samlas in

Hippson samlar in olika uppgifter beroende på vilken tjänst du använder. Hippson lagrar fullständig kontaktinformation i form av personnummer, namn, ålder, kön, mobilnummer, adress och e-postadress. Detta i syfte att kunna hålla dina uppgifter uppdaterade samt leverera så personifierad, relevant kommunikation till dig som möjligt. Som kund till Hippson eller medlem i någon av våra digitala tjänster kommer du att erhålla nyhetsbrev med Hippsons erbjudanden och nyheter. Du kan närsomhelst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom länk i nyhetsbrevet.

Hippson sparar uppgifterna som registrerats så länge du väljer att vara kvar som medlem/kund. Efter avslutad prenumeration på kunskapsmagasinet Hippson sparas kontaktuppgifter i 36 månader och kan under den här tiden användas i marknadsföringssyfte.

Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier och webannonsering på andra webbplatser. För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies.

Underleverantörer/personuppgiftsbiträden

Hippson anlitar konsulter och leverantörer för att tillhandahålla tjänsterna. Underleverantörer kan i vissa fall behöva tillgång till personuppgifter för att fullgöra sina uppdrag. De är då att betrakta som personuppgiftsbiträden. I de fall underleverantörer i sin tur anlitar externa parter ska dessa enligt separata avtal godkännas av Hippson.

Dessa underleverantörer till Hippson har tillgång till personuppgifter:

Mainloop AB
Drift och utveckling av Hippsons digitala tjänster. Har i det arbetet tillgång till medlemsdatabaser, information om tidningsprenumeranter, webbköp och betalningar.
Driftar även Hippson.se.

City Network Hostings AB
Driftar Hippson Market.

Pipedrive
Sälj- och kundstjänstsystem. Samlar in och hanterar namn, telefonnummer och e-post för de kunder som kontaktar Hippson via det gränssnittet.

Mailchimp
Hanterar e-postutskick baserat på information från Hippson. Lagrar register över e-postmottagare av nyhetsbrev.

Payex
Betalväxel som genomför betaltransaktioner för webbköp av Hippsons produkter. Skriver ut fakturor baserat på information från Hippson. Levererar fakturorna via e-post såväl som fysisk post.

Survey Monkey
Webbaserat enkätverktyg som vid enskilda undersökningar lagrar personuppgifter som respondenterna anger när de svarar på enkäterna.

Solur
Konsultbolag med tillgång till medlemsinformation för Hippson Market via dedikerat webbgränssnitt.

Titel Data AB
Hanterar prenumerationsregistret för kunskapsmagasinet Hippson. Sköter vissa betalningar för prenumerationer.

V-TAB AB
Trycker kunskapsmagasinet Hippson och hanterar i samband med det adressuppgifter för Hippsons prenumeranter. Lagrar personuppgifterna endast tillfälligt.

LRF Konsult
Sköter bokföring och redovisning för Hippson AB. Har i det arbetet tillgång till personuppgifter via PayEx:s webbgränssnitt.

ATEA
Administrerar Hippsons interna fillagring och IT-system. Har därmed tillgång till dokument innehållandes personuppgifter.

Övrigt
Hippson använder även externa tjänster såsom Facebook och Google för marknadsföring, webbfunktioner och statistik. Dessa företag samlar därigenom via Hippson in information från användare av våra tjänster, men Hippson lämnar inte ut några personuppgifter såsom namn, personnummer eller adresser till dessa företag. Insamlingen till dessa tjänster hanteras av vår policy för cookies.

Lagringstider

Hippson sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs. Exempel: När en tidningsprenumeration avslutas påverkar det inte medlemskapet på Hippson Market.

Hippson gallrar personuppgifter i enlighet med tillämplig lag. Det innebär till exempel att Hippson raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifterna inte längre föreligger.


Johan Sjögren

redaktion@hippson.se